Tag: Jyachyasathi Dolyat Ashru Yavet

Jyachyasathi Dolyat Ashru Yavet

Jyachyasathi Dolyat Ashru Yavet Image

Jyachyasathi Dolyat Ashru Yavet Asa Manus Sahja-sahji Sapdat Nahi,
Aani Kharch Jar Kadhi Sapadla Tar To Ashruch Yeu Det Nahi…