Tag: Jyane Aayushyat

Tich Vyakti Itrana Hasvu Shakte

Jyane Aayushyat
Pavlopavli Dukh Bhoglay,
Tich Vyakti Nehmi
Itrana Hasvu Shakte..
Karan Hasnyachi Kimmat
Tyachyaevdhi Kunala
Thavuk Naste…!!