Tag: Kahi Jan Sampatti Milavnyasathi

Sampatti Ani Tarunya

Kahi Jan Sampatti Milavnyasathi
Tarunya Kharch Kartat
Aani Nantar
Tarunya Milvnyasathi
Sampatti!