Tag: Kahi Lok Itke Nashibwan Astat Ki

Kahi Lok Itke Nashibwan Astat Ki

Kahi Lok Itke Nashibwan Astat Ki Image

Kahi Lok Itke Nashibwan Astat Ki,
Dusryana Dukhavun Hi,
Nehmich Tyana Parat Khup Prem Milte,
Aani Kahi Jan Itke Kamnashibi Astat Ki,
Dusryanna Itke Bharbharun Prem Devunhi,
Mobadlyat Tyanna Dukh Aani Dhokach Milto…