Tag: Kahi Pan Kara Pan Aaplyamule

Bapachi Ijjat Kami Nahi Jhali Pahije

Kahi Pan Kara Pan Aaplyamule,
Bapachi Ijjat, Kami Nahi Jhali Pahije…