Tag: Kahi Shabd Astatach Ase Ki

Kahi Nati Astatach Evdhi God

Kahi Nati Astatach Evdhi God RELATION STATUS MARATHI Image

Kahi Shabd Astatach Ase Ki,
Te Nehmich Aikavese Vattat..
Kahi Nati Astatach Evdhi God Ki,
Ti Kadhich Sampu Nayet Asech Vatate..
Aani Kahi Manase Astatach Ashi Ki,
Ti Nehami ‘Aaplich’ Asavit Asech Vatate,
Agdi Shevatparyant…