Tag: Kamkuvat Lok

Sood Nako Pan Kshama Asavi

Kamkuvat Lok
Sud Ghetat,
Majbut Lok
Kshama Kartat,
Aani Buddhimaan Lok
Durlaksh Kartat…