Tag: Kharach Ka Kalat Nahi Tula

Nahi Rahu Shakat Tujhya Shivay

Kharach Ka Kalat Nahi Tula,
Mi Nahi Rahu Shakat Tujhya Vina…