Tag: Khare Prem Kadhi Konakadun

Khare Prem Nashibaat Asave Lagte

Khare Prem Kadhi Konakadun,
Magave Lagat Nahi..
Te Shevti Aaplya,
Nashibaat Asave Lagate…