Tag: Khari Manse Hi

Khare Prem

Khare Prem Image

Khari Manse Hi,
Jagatil Sarvat Sundar Mulivar Prem Karat Nahit,
Tar Ti Manse,
Ji Mulgi Tyanche Jivan Sundar Banvate Tichyavar Prem Kartat…