Tag: Khote Bolnarya

Ekate Rahilele Bare

Khote Bolnarya,
Fasavnarya,
Va Apmaan Karnarya,
Lokanmadhe Rahnyapeksha Ekate
Rahilele Bare…