Tag: Kit-Kat Cha Swaad Ahes Tu

Chocolate Day STATUS Marathi

Kit-Kat Cha Swaad Ahes Tu,
Dairy Milk Sarkhi Sweet Ahes Tu,
Cadbury Peksha Hi Khaas Ahes Tu,
Kahihi Aso Majhya Sathi Five Star Ahes Tu…