Tag: Kiti Prem Karto Tujhyavar

Kiti Prem Karto Tujhyavar

Kiti Prem Karto Tujhyavar
He Tula Kadhich Kalnaar Nahi..
Majhyaitke Prem Karnara
Tula Kadhich Milnaar Nahi..!