Tag: Kitihi Bhandan Jhala Tari Manat Kontahi Raag Na Thevta Je Lagech Goad Hotat Na

Kitihi Bhandan Jhala Tari

Kitihi Bhandan Jhala Tari
Manat Kontahi Raag Na Thevta
Je Lagech Goad Hotat Na,
Tech Khare Life Partner Astat…