Tag: Konacyahi Savlikhali Ubha Rahilyavar

Svatache Astitva Nirman Karnyasathi

Svatache Astitva Nirman Karnyasathi ENCOURAGING STATUS MARATHI Image

Konacyahi Savlikhali Ubha Rahilyavar
Swatachi Savli Kadhich Nirmaan Hot Nahi,
Swatachi Savli Nirman Karnyasathi
Swata Unhaat Ubhe Rahave Lagte…