Tag: Koni Ushira Paryant Jhopun Rahilele

Koni Ushira Paryant Jhopun Rahilele

Koni Ushira Paryant Jhopun Rahilele Image

Koni Ushira Paryant Jhopun Rahilele Mi Baghu Shakat Nahi,
Mhanunach Mi Ushira Uthato…