Tag: Konitari Kharech Mhanun Gelay Ki

Aayushya Fakt 2 Divasanche Aahe

Konitari Kharech Mhanun Gelay Ki,
Aayushya Fakt 2 Divasanche Aahe..
‘Shanivaar’ Ani ‘Ravivaar’
Ani Hi Gosht Aaplyala Somvari Patate…