Tag: Konitari Mala Vicharle Rag Mhanje Kay?

Raag Mhanje Kaay

Konitari Mala Vicharle Raag Mhanje Kay?
Mi Hasat Uttar Dile.
Raag Mhanje,
Dusryachi Chuk Astana,
Swatala Tras Karun Ghene…