Tag: Konitari Panyachya Mathala Vicharle Ki

Konitari Panyachya Mathala Vicharle

Konitari Panyachya Mathala Vicharle Ki,
Baba Tu Itka Thand Kasa Rahato?
Mathane Agdi Marmik Uttar Dile:
Jyala Mahit Aahe Ki Jyacha Bhutkal Maati Va
Bhavishykalhi Matich Aahe To Kashavar Garv Karnaar?
Manvane Suddha Jar Hech Lakshat Thevle Tar?