Tag: Kontyahi Vyaktila Samjun

Samjun Na Gheta Konala Gamavu Pan Naka

Kontyahi Vyaktila Samjun
Ghetlyashivay Pasant Karu Naka..
Aani Tya Pasant Kelelya Vyaktila
Samjun Na Gheta Gamavu Pan Naka…!