Tag: Kunachya Aayushyat Jaga Milavnyasathi

Kunalahi Jabardastine Milvu Naka

Kunachya Aayushyat Jaga Milavnyasathi,
Bhandan Karu Naka..
Jar Tumhi Tya Vyaktila
Have Asal Tar Ti Swatach,
Tumchyasathi Jaga Banvel…