Tag: Kunavar Kitihi Prem Kara Pan Jar

Ek Choti Chukhi Pureshi Aste Naate Tutayala

Kunavar Kitihi Prem Kara Pan Jar
Samorchyala Aapli Sobat Nako Asel Na,
Tevha Aapli Lahanshi
Chuki Pan Pureshi Aste Naate Tutayala…