Tag: Kunavarhi Prem Karne Ha Vedepana

Kunavarhi Prem Karne Ha Vedepana

Kunavarhi Prem Karne Ha Vedepana Image

Kunavarhi Prem Karne Ha Vedepana,
Kunitari Aaplyavar Prem Karne Hi Bhet,
Aani Aapan Jyachyavar Prem Karto,
Tyanehi Aaplyavar Prem Karne Mhanje Nashib…