Tag: Lagn Jhalelyansathi Ek Prashna

Lagn Jhalelyansathi Ek Prashna

Lagn Jhalelyansathi Ek Prashna:
Uttar Phakt ‘Ho’ Kinva ‘Nahi’ Madhe Dyave,
Aata Tumchya Baykone Tumhala Marne Band Kele Aahe Ka???