Tag: Lahanpan Aani Mothepan Yat Kay Farak Aahe?

Lahanpan Aani Mothepan Yat Kay Farak Aahe?

Lahanpan Aani Mothepan Yat Kay Farak Aahe? Image

Lahanpan Aani Mothepan Yat Kay Farak Aahe?
.
.
Lahanpani Chivda, Farsan, Chakli Yala
‘Khau’ Bolnari Mule,
Mothi Zhalyavar Yalach ‘Chakna’ Mhantat…