Tag: Lakshavadhi Varshani Ekhada Surya Nirman Hoto

Ekhadach Mitra Tujhyasarkha Asto

Lakshavadhi Varshani Ekhada Surya Nirman Hoto,
Kityek Kalap Shodhlyavar Kasturi Mrug Sapdato,
Hajaro Shimple Ughadlyavar Ekhada Moti Disto,
Shekdo Manse Aayushyat Bhetatat,
Pan Tyat Ekhadach Mitra Tujhyasarkha Asto…