Tag: Lok Mhantat Ki

Jar Shikshan Premasarkhe Aste Tar

Jar Shikshan Premasarkhe Aste Tar Image

Lok Mhantat Ki “Kharch
Jar Shikshan Premasarkhe
Aste Tar”
Aapoaap Jhale Aste…
Mi Mhanto,
“Jar Premch Shikshnasarkhe
Aste Tar”
Gharchyanni Marun Marun
Karayla Lavle Aste…