Tag: Lok Tumchyavishayi Changal Yekalyavar Sanshya Vyakt Kartat..

Sarvat Moth Vastav

Sarvat Moth Vastav..
Lok Tumchyavishayi Changale Aiklyavar
Sanshay Vyakt Kartat,
Parantu Vaait Aiklyavar Matra,
Lagech Vishwas Thevtat…