Tag: Lokana Tashich Vagnuk Dya

Lokanshi Ase Vaga

Lokana Tashich Vagnuk Dya,
Jashi Te Tumhala Detat…