Tag: Mahiti Ahe Tujhya Najret Mala

Tujhya Najret Mala Kahich Kimmat Nahi

Tujhya Najret Mala Kahich Kimmat Nahi Image

Mahiti Ahe Tujhya Najret Mala,
Kahich Kimmat Nahi…
Pan Majhi Kimmat Tyanna Vichaar,
Jyanna Mi Valun Sudha Pahat Nahi…