Tag: Mahtva Hyala Nahi Ki Kon

Garaj Padlyavar Aaplya Sobat Kon

Garaj Padlyavar Aaplya Sobat Kon REAL FACT STATUS MARATHI Image

Mahtva Hyala Nahi Ki Kon
Roj Aaplya Sobat Aahe…
Mahatva Hyala Aahe Ki,
Garaj Padlyavar,
Kon Aaplya Sobat Aahe…?
Shubha Ratri!