Tag: Majhi Maitri Samjayala Vel Lagel

Majhi Maitri Samjayala Vel Lagel

Majhi Maitri Samjayala Vel Lagel,
Pan Ekda Samjali Tar Ved Lagel…