Tag: Majhya Manatil Odh Tula Sangu Kashi

Bhetshil Kadhi Ani Bolshil Kadhi

Bhetshil Kadhi Ani Bolshil Kadhi PREM CHAROLI MARATHI Image

Majhya Manatil Odh Tula Sangu Kashi?
Jalto Jeev Phakt Tujhyasathi,
Kiti Tras Deshil Ya Hrudayala,
Bhetshil Kadhi Aani Sukhane Bolshil Kadhi…?