Tag: Mansache Aayushya Don Vela Nakki Badalte

Mansache Aayushya Don Vela Nakki Badalte

Mansache Aayushya Don Vela Nakki Badalte Image

Mansache Aayushya Jivnat Don Vela Nakki Badalte,
Kunitari Khaas Vyakti Ne Jivnat Pravesh Kelyavar,
Aani Kunitari Khaas Vyakti Nakalat Sodun Gelyavar…