Tag: Manse Hi Jhadanchya

Manse Hi Jhadansarkhi Astat

Manse Hi Jhadanchya
Avyvansarkhich Astat,
Kahi Fandi Sarkhi,
Jast Jor Dila Ki Tutnari..
Kahi Panasarkhi,
Ardhyavar Saath Sodnari..
Kahi Katyansarkhi,
Sobat Asun Tochat Rahnari..
Aani…
Kahi Mulasarkhi Astat,
Ji Na Dista Suruvati Pasun
Shevat Paryant Saath Denari…