Tag: Manus Manapasun Khush Phakt

Manus Tyach Vyakti Sobat Rahu Shakto

Manus Manapasun Khush Phakt,
Tyach Vyakti Sobat Rahu Shakto..
Jyachyavar To Prem Karat Asto…