Tag: Manus: Saheb Majhi Bayko Harvliy

Manus: Saheb Majhi Bayko Harvliy

Manus: Saheb Majhi Bayko Harvliy Image

Manus: Saheb
Majhi Bayko Harvliy…
He Bagha He Post Office Aahe,
Police Station Nahi…
Takrar Dyayla Police
Stationla Ja…
Manus: Chyayla,
Aanandachya Bharat Kuthe Jau Tech Suchat Nahi…