Tag: Mi Mansokt Radun Ghete

Mi Radun Ghete Kuni Naslyavar

Mi Mansokt Radun Ghete,
Gharat Kuni Naslyavar..
Mag Sahaj Hasayala Jamate,
Charchughaat Baslyavar…