Tag: Mi Muddamach Chatri Aanat Nahi

Pause Yenar Mhanun

Mi Muddamach Chatri Aanat Nahi,
Pause Yenar Mhanun,
Mala Bhijtana Pahile Ki,
Tu Chatrit Ghenar Mhanun…