Tag: Nal Band Kelyane Nal Band Hoto

Hasa Khela Masti Kara

“Nal Band Kelyane Nal Band Hoto”
“Pani Nahi”
“Ghadyal Band Kelyane Ghadyal Band Hote”
“Vel Nahi”
“Diva Vizavlyane Diva Vizto”
“Prakash Nahi”
“Asatya Lapavlyane Asatya Lapte”
“Satya Nahi”
“Prem Kelyane Prem Milte”
“Vair Nahi”
“Daan Kelyane Dhan Jaate”
“Lakshmi Nahi”
“Janm Aani Maran Aaplya Hatat Nahi,
Pan…
Aayushya Kase Jagayache Te Aaplya Hatat Aahe…”
Parmeshwarache Smaran Thevun Hasa Khela Masti Kara,
Saglyanchya Manat Aapli Jaaga Nirmaan Kara…
Shubh Sakal!