Tag: Navryane Shopping La Vattel Tevdhe

Navryane Kitihi Paise Kharch Kele Tari

Navryane Kitihi Paise Kharch Kele Tari FUNNY STATUS MARATHI Image

Navryane Shopping La Vattel Tevdhe
Paise Kharch Kele Tari,
Bayko Shevti ‘Thank You’
Dukandaralach Mhananar…!!