Tag: Nehmi Lakshat Theva

Tumhala Khali Khechnare Lok

Nehmi Lakshat Theva..
:
Aaplyala Khali Khechnare Lok,
Aaplya Peksha Khalchya Payri Var Astat…!