Tag: Nehmi Lok Mhantat Ki “Jaglo Tar Bhetu”

Aapan Bhetat Rahilo Tarach Jagu

Aapan Bhetat Rahilo Tarach Jagu Image

Nehmi Lok Mhantat Ki “Jaglo Tar Bhetu”
Pan Tula Pahilyapasun Sarkhe Vatat Aahe Ki,
“Aapan Bhetat Rahilo Tarach Jagu”