Tag: Nokar Tar Aayushyat Kadhi Pan Hovu Shakta

Nokar Nahi Tar Malak Bana

Nokar Tar Aayushyat Kadhi
Pan Hovu Shakta,
Malak Vhaychi Swapna Bagha…