Tag: Paise Nahit Mhanun

Paise Nahit Mhanun

Paise Nahit Mhanun,
Shala Sodlele Khup Aahet Pan,
Paise Nahit Mhanun Daaru Sodlela,
Ekahi Manus Ya Jagat Nahi…