Tag: Panya Peksha Tahan Kiti Aahe

Natya Peksha Vishwasala Jast Kimmat Aste

Panya Peksha Tahan Kiti Aahe,
Yala Jast Kimmat Aste..
Mrutyu Peksha Shwasala Jast Kimmat Aste,
Ya Jagat Nate Tar Saglech Jodtat,
Pan Natya Peksha Vishwasala Jast Kimmat Aste…