Tag: Potat Gelele Vish He Fakt Eka Maansala Marte

Kanat Gelele Vish

Kanat Gelele Vish RELATION STATUS MARATHI Image

Potat Gelele Vish He Fakt Eka Maansala Marte,
Pan… Kanat Gelele Vish,
Hazaaro Naate Sampvun Takte Mhanun,
Dusryachya Sangnyavar Vishvas Thevnyapeksha,
Swathachya Pahnyavar Vishvas Theva…