Tag: Pratekveli Tujhi Sobat

Tujhyashivay Jagayachi Savay

Pratekveli Tujhi Sobat
Aselach Ase Nahi,
Ektyala Bhogave Lagtat
Asehi Kshan Astat Kahi,
Mhanunach Aata Mala
Jodavi Lagltil Nati Navi,
Tujhyashivay Jagayachi Savay,
Aata Karun Ghyayla Havi…