Tag: Pratyek Mulichya Life Madhe

Pratyek Mulichya Life Madhe

Pratyek Mulichya Life Madhe,
Ek Asa Mulga Asto,
Jo Tichya Var Khup Prem Karat Asto,
Tichya BF Peksha Hi Jast..
Pan,
AS A Best Friend Mhanun…