Tag: Pratyek Phul Devgharat Vahile Jaat Nahi

Kshanokshani Athavnaari Manse

Kshanokshani Athavnaari Manse AATHVAN STATUS MARATHI Image

Pratyek Phul Devgharat Vahile Jaat Nahi,
Tasech Pratyek Natehi Manat Japle Jat Nahi,
Mojkich Phule Astat Devachya Charni Shobhnari,
Tashi Mojkich Manse Astat Kshanokshani Aathvnari…